تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

محصولات مراقبت از زخم

میلیون ها انسان در سراسر دنیا از عفونت های ناشی از سوختگی ها، انواع تروما ، زخم های مزمن حاصل از بیماری ها (دیابتیک وفشاری و…) رنج می برند، تحمل این رنج برای بیماران بدترین تراژدی بوده و هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ روانی بیمار را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به صرف هزینه های فراوان، درد و رنج طولانی برای بیمار و همچنین صدمات روحی و مالی به خانواده و جامعه می گردد؛ این بیماران و خانواده های آنان تنها در آرزوی درمان سریع و ماندگار هستند.

درمان موفق زخم به وضعیت بهداشتی زخم، آماده سازی بستر زخم، انتخاب پانسمان های مناسب و مهم تر از همه به شرایط بیمار بستگی دارد.

استفاده از روش های نوین درمان زخم، باعث تسریع ترمیم زخم شده که، ترخیص سریع تر بیمار از بیمارستان، استفاده ­ی بهینه از ظرفیت تخت های بیمارستانی و همچنین کاهش هزینه های ملزومات پزشکی مصرفی باعث ارتقاء شاخص عملکرد کمیته ی اقتصاد دارو و درمان بیمارستان می شود، که در نهایت باعث کاهش سرانه ی هزینه های سلامت کشور و کمک به اقتصاد کشور می گردد که این مورد قابل توجه مدیران بیمارستان ها و معاونین محترم درمان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی جهت تجدید نظر پروتکل های نوین درمان زخم می باشد.

داروسازی عماد جهت درمان موفق زخم و کاهش طول درمان طیف متنوع و کارآمدی از محصولات مراقبت از زخم را تولید کرده که با مدیریت بهینه ی زخم باعث سرعت بخشیدن به زمان بهبودی و در نهایت رضایت بیمار از نحوه درمان می گردد.