تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ژل پاک کننده، مرطوب کننده و
ضد عفونی کننده زخم، سوختگی و
همچنین جلوگیری از تشکیل
بیوفیلم

ژل پاک کننده، مرطوب کننده و
ضد عفونی کننده زخم، سوختگی و
همچنین جلوگیری از تشکیل
بیوفیلم

پاک کننده / ضدعفونی کننده / آماده سازی بستر زخم

جهت سریع تر شدن ترمیم زخم، بایستی ابتدا آماده سازی بستر زخم انجام گیرد.
  اصطلاح آماده سازی بستر زخم به منظور افزایش اثرگذاری محصولات مراقبت از زخم جهت تسریع ترمیم زخم و کوتاه شدن طول درمان می باشد.

جهت آماده سازی مناسب بستر زخم بایستی موارد ذیل انجام گیرد:

  • کاهش حجم میکروارگانیسم ها در بستر زخم
  • برداشتن بافت های نکروتیک و اسلاف
  • کنترل ترشحات
  • مدیریت اختلال عملکرد سلولی و عدم تعادل بیوشیمیایی

  که هدف نهایی از این عملیات اطمینان از شکل گیری بافت گرانوله سالم می باشد، که در نهایت منجر به بسته شدن کامل زخم می شود.

پاک کننده / ضدعفونی کننده / آماده سازی بستر زخم

جهت سریع تر شدن ترمیم زخم، بایستی ابتدا آماده سازی بستر زخم انجام گیرد.
  اصطلاح آماده سازی بستر زخم به منظور افزایش اثرگذاری محصولات مراقبت از زخم جهت تسریع ترمیم زخم و کوتاه شدن طول درمان می باشد.

جهت آماده سازی مناسب بستر زخم بایستی موارد ذیل انجام گیرد:

  • کاهش حجم میکروارگانیسم ها در بستر زخم
  • برداشتن بافت های نکروتیک و اسلاف
  • کنترل ترشحات
  • مدیریت اختلال عملکرد سلولی و عدم تعادل بیوشیمیایی

  که هدف نهایی از این عملیات اطمینان از شکل گیری بافت گرانوله سالم می باشد، که در نهایت منجر به بسته شدن کامل زخم می شود.

مستندات :

محتوای مورد زبانه