تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

  پانسمان های نانو کریستال نقره اجی کت Agicoat از الیاف نایلونی که توسط لایه ای از ذرات نانو کریستال نقره(10ᶺ-9 ار کوچکتر از مولکول نقره) پوشیده شده  است، تشکیل گردیده است.

  پانسمان های نانو کریستال نقره اجی کت Agicoat از الیاف نایلونی که توسط لایه ای از ذرات نانو کریستال نقره(10ᶺ-9 ار کوچکتر از مولکول نقره) پوشیده شده  است، تشکیل گردیده است.

ویدئو :

پخش ویدئو

مستندات :