تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ژل مرطوب کننده جهت جذب
ترشحات زخم های اسلافی

ژل مرطوب کننده جهت جذب
ترشحات زخم های اسلافی

Epimax B GEL  جهت بهبود دبریدمان اتولیتیک در زخم های خشک و همچنین جذب ترشحات زخم های اسلافی استفاده می شود.
این ژل با حفظ رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی آن را فراهم می کند.

Epimax B GEL  جهت بهبود دبریدمان اتولیتیک در زخم های خشک و همچنین جذب ترشحات زخم های اسلافی استفاده می شود.
این ژل با حفظ رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی آن را فراهم می کند.