تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطح بالا

ابزارآلات پزشکی، دندانپزشکی، اجزا آندوسکوپ

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطح بالا

ابزارآلات پزشکی، دندانپزشکی، اجزا آندوسکوپ

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطح بالا ابزارآلات پزشکی، دندانپزشکی، اجزا آندوسکوپ

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطح بالا ابزارآلات پزشکی، دندانپزشکی، اجزا آندوسکوپ