تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

پانسمان غیر چسبنده جهت زخم های عفونی با ترشح متوسط تا زیاد
  یک پانسمان غیرچسبنده بوده که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلژینات کلسیم در کنارهم قرار داده است.

پانسمان غیر چسبنده جهت زخم های عفونی با ترشح متوسط تا زیاد
  یک پانسمان غیرچسبنده بوده که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلژینات کلسیم در کنارهم قرار داده است.