برونکو مکس

طیور-بیماری مزمن تنفسی (C.R.D)، برونشیت عفونی، لارنگوتراکئیت، کوریزای عفونی و آنفولانزا.بوقلمون- سینوزیت عفونی

برند : داروسازی عماد

Brand : داروسازی عماد

هر میلی لیتر از محلول برونکومکس حاوی 10 میلی گرم برم هگزین هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف: طیوربیماری مزمن تنفسی (C.R.D)، برونشیت عفونی، لارنگوتراکئیت، کوریزای عفونی و آنفولانزا.

بوقلمونسینوزیت عفونی

گوساله، کره اسب، بره و بزغاله: پن.م.نی، برونکوپنومونی، رینیت و سرفه

مقدار و روش مصرف: طیور و بوقلمون: 100 میلی لیتر از محلول برونکومکس در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-5 روز

گوساله و کره اسب: 1-2 میلی لیتر از محلول به ازای 10 کیلوگرم از وزن بدن، خوراکی، به مدت 3-5 روز

بره و بزغاله: 0.2 تا 0.4 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن ، خوراکی، به مدت 3-5 روز

نکته: مصرف همزمان برونکومکس با تتراسایکلینمنجر به افزایش غلظت تتراسایکلین در ترشحات برونشیال می شود.

موارد احتیاط: تجویز برم هگزین برای مرغان تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسانی میرسد توصیه نمی شود.

زمان پرهیز از مصرف: کشتار حداقل دو روز پس از آخرین تجویز صورت گیرد.