داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

درمان زخم

میلیون ها انسان در سراسر دنیا از عفونت های ناشی از سوختگی ها، انواع تروما ، زخم های مزمن حاصل از بیماری ها (دیابتیک و فشاری و…) رنج می برند، تحمل این رنج برای بیماران دردناک بوده و علاوه بر جنبه­های جسمی، از لحاظ روانی هم بیمار را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به صرف هزینه های فراوان، درد و رنج طولانی برای بیمار و همچنین صدمات روحی و مالی به خانواده و جامعه می گردد؛ این بیماران و خانواده های آنان تنها در آرزوی درمان سریع و ماندگار هستند.
درمان موفق زخم به وضعیت بهداشتی زخم، آماده سازی بستر زخم، انتخاب پانسمان های مناسب و مهم تر از همه به شرایط بیمار بستگی دارد.

تسریع در ترمیم زخم حاصل استفاده از روش­های نوین درمان زخم می­باشد که سبب ترخیص سریع تر بیمار از بیمارستان، استفاده­ی بهینه از ظرفیت تخت های بیمارستانی و همچنین کاهش هزینه های ملزومات پزشکی مصرفی باعث ارتقاء شاخص عملکرد کمیته ی اقتصاد دارو و درمان بیمارستان می شود. تمام مزیت­های ذکر شده در نهایت باعث کاهش سرانه ی هزینه های سلامت کشور و کمک به اقتصاد کشور می گردد که این مورد قابل توجه مدیران بیمارستان ها و معاونین محترم درمان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی جهت تجدید نظر پروتکل های نوین درمان زخم می باشد.
داروسازی عماد جهت درمان موفق زخم و کاهش طول درمان طیف متنوع و کارآمدی از محصولات مراقبت از زخم را تولید کرده که با مدیریت بهینه ی زخم باعث سرعت بخشیدن به زمان بهبودی و در نهایت رضایت بیمار از نحوه درمان می گردد.