Hello world!

پاک کننده / ضدعفونی کننده / آماده سازی بستر زخم جهت سریع تر شدن ترمیم زخم، بایستی ابتدا آماده سازی بستر زخم انجام گیرد.      اصطلاح آماده سازی بستر زخم به منظور افزایش اثرگذاری محصولات مراقبت از زخم جهت تسریع ترمیم زخم و کوتاه شدن طول درمان می باشد.   جهت آماده سازی مناسب […]