تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ژل لوبریکانت با تحریک میل جنسی بانوان و رفع خشکی و خوشبو کردن واژن باعث  افزایش لذت جنسی می گردد.

ژل لوبریکانت با تحریک میل جنسی بانوان و رفع خشکی و خوشبو کردن واژن باعث  افزایش لذت جنسی می گردد.