تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

محلول ضدعفونی کننده ی
زخم های باز و سطحی
بهترین جایگزین بتادین

محلول ضدعفونی کننده ی
زخم های باز و سطحی
بهترین جایگزین بتادین

محلول ضدعفونی کننده زخم های باز و سطحی بهترین جایگزین بتادین

محلول ضدعفونی کننده زخم های باز و سطحی بهترین جایگزین بتادین