تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

محلول ضدعفونی کننده و پاک کننده سریع الاثر

ابزارآلات پزشکی و دندانپزشکی

محلول ضدعفونی کننده و پاک کننده سریع الاثر

ابزارآلات پزشکی و دندانپزشکی

محلول ضدعفونی کننده و پاک کننده سریع الاثر ابزارآلات پزشکی و دندانپزشکی

محلول ضدعفونی کننده و پاک کننده سریع الاثر ابزارآلات پزشکی و دندانپزشکی