تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

Skin disinfectant

.